Тема 20. Загальна характеристика Америки

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«Київський національний економічний університет

імені Вадима Гетьмана»

факультет міжнародної економіки і менеджменту

Кафедра європейської інтеграції

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Науково-методичною радою університету

Протокол № 7 від «14» травня 2015р.

Голова НМР __________ А.М. Колот

Робоча навчальна програма

з науки «Країнознавство»

освітній ступінь бакалавр

галузі знань 0302 «Міжнародні відносини»

спеціальність 6.030206 «Міжнародний бізнес»

КОМЕНДОВАНО:

кафедрою європейської інтеграції

протокол № 10 від «14» травня 2015 р.

Завідувач кафедри _________В.І. Чужиков

ПОГОДЖЕНО:

Начальник відділу

організаційного забезпечення

навчального процесу _________ В.А. Кішкін

Начальник навчально-

методичного відділу _________ Т.В. Гуть

Київ КНЕУ 2015

Вступ

Мета дисципліни «Країнознавство» полягає у формуванні в майбутніх фахівців цілісної системи спеціальних знань, вмінь та навичок оцінювання, порівняння та використання на практиці отриманих компетенцій щодо політичного, економічного та геокультурного розвитку провідних країн світу та геоекономічних регіонів.

Завданнядисципліни полягають у:

- засвоєнні студентами теоретичних основ та методів сучасного країнознавства, дослідження в ньому складних поліструктурних зв’язків та ув’язування характеру сучасного розвитку країн світу з їх історичним минулим та обраною економічною моделлю розвитку;

- формування навичок компаративного аналізу країн світу та вмінь чіткої орієнтації в їхньому бізнес середовищі;

- розвиток творчого потенціалу особистості в процесі становлення фахівця з міжнародного бізнесу.

Предметом дисципліни є усвідомлення закономірностей та особливостей геокультурного розвитку країн світу та геоекономічних регіонів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

- предмет, структуру курсу, його теоретичні та методичні джерела;

- основні характеристики провідних країн світу;

- особливості та етапи формування політичної карти світу;

- типологію суверенних держав;

- провідні міжнародні організації, їх склад та пріоритети діяльності;

- структурні характеристики регіонів та провідних країн світу (позиціювання у світі, особливості економіко– та політико-географічного положення, історію формування держав, політичний устрій, природно-ресурсний потенціал, демографічні особливості, характер сучасної моделі розвитку, культурну спадщину, характер та динаміку зовнішньоекономічних зв’язків.

вміти:

- оперувати фаховим термінологічним апаратом;

- аналізувати та порівнювати секторальні та структурні характеристики країн;

- характеризувати та оцінювати стан соціально-економічного та політичного розвитку країн та регіонів світу;

- користуватися статистичними даними з метою проведення системного компаративного аналізу територій;

- використовуючи загальні географічні, тематичні, комп’ютерні та інтернетресурси;

- вирізняти економічні моделі розвитку.


2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАУКИ “Країнознавство”№ теми Назва теми Денна форма навчання
Л С (П,Л) ІКР СРС
1. Вступ. Методологічні основи країнознавства. Глобальні просторові структури та територія в країнознавстві
2. Загальна економічна і політична характеристика Європи.
3. ФРН
4. Порівняльна країнознавча характеристика Великої Британії та Франції
5. Італія
6. Південно-Східна, Центральна, Західна, Північна та Східна Європа
7. Європейські країни СНД (Російська Федерація, Білорусь, Молдова
8. Україна в сучасному світі
9. Загальна характеристика Азійсько- Тихоокеанського регіону
10. Країни південно-Західної Азії
11. Політико- та економіко-географічний огляд країн Південної Азії
12. Країнознавча характеристика Індії
13. Політико- та економіко-географічна характеристика країн Південно-Східної Азії.
14. КНР
15. Японія
16. Країни Центральної Азії та Закавказзя
17. Загальна характеристика країн Африки
18. Порівняльна політико- та економіко-географічна характеристика країн Західної та Центральної Африки
19. Південна Африка. ПАР: політико- та економіко-географічна характеристика
20. Загальна характеристика Америки
21. США: політико- та економіко-географічна характеристика
22. Канада
23. Латинська Америка
24. Мексика.
25. Бразилія. Аргентина
26. Австралійський Союз: політико- та економіко -географічна характеристика
Всього

3. зміст науки за темами

Тема 1. Вступ. Методологічні основи країнознавства

Країнознавство як наукова дисципліна. Методи країнознавчих досліджень. Еволюція країнознавства. Внутрішній поділ країни. Цивілізаційний підхід у країнознавстві та геоекономічна структура світу. Основні показники економічного розвитку країни.

Тема 2. Загальна економічна і політична характеристика Європи.

Особливості макрорегіону. Основні субрегіони Європи. Історія формування території. Етапи формування політичної карти Європи. Населення, демографічні особливості. Природні умови та природно-ресурсний потенціал. Місце у світовій економіці. Характер міжнародних відносин.

Формування Європейської спільності. Європейські організації, інтеграційні угрупування. Європейський Союз: мета, завдання, етапи становлення, склад. Роль ЄС, НАТО та інших європейських організацій у регіоні та світі. Євроатлантична солідарність.

Тема 3. ФРН

Загальні відомості про країну. Економіко- та політико-географічне положення. Особливості історичного розвитку. Оцінка природно-ресурсного потенціалу. Населення країни. Етнічним та національний склад, віросповідання. Розміщення населення. Демографічна ситуація та формування трудових ресурсів. Сучасний стан економіки. Економічна модель ФРН. Провідні галузі господарства. Невиробнича сфера країни. Соціальні проблеми країни. Культурна спадщина. Корпоративна модель виробництва. Сімейні клани. Позиції в європейській та світовій економіці.

Особливості внутрішньої політики на сучасному етапі. Пріоритети зовнішньоекономічної та зовнішньополітичної діяльності. Відносини з Україною.

Тема 4. Порівняльна характеристика Великої Британії та Франції

Загальні відомості про країни. Економіко- та політико-географічне положення. Особливості історичного розвитку. Оцінка природно-ресурсного потенціалу. Населення країн: етнічний та національний склад, віросповідання, розміщення населення, демографічні особливості, трудові ресурси. Сучасний стан економіки. Економічні моделі Великої Британії та Франції. Провідні галузі господарства. Невиробнича сфера країн. Соціальні проблеми Культурна спадщина. Найбільші міста. Особливості внутрішньої політики на сучасному етапі. Позиції країн в Європейській та світовій економіці. Найбільші корпорації. Пріоритети зовнішньоекономічної та зовнішньополітичної діяльності. Відносини з Україною.

Тема 5. Італія

Загальні відомості про країну. Економіко- та політико-географічне положення. Особливості історичного розвитку. Оцінка природно-ресурсного потенціалу. Населення країни. Етнічний та національний склад, віросповідання Розміщення населення. Демографічна ситуація та формування трудових ресурсів. Сучасний стан економіки. Економічна модель Італії. Провідні італійські ТНК. Асистенціоналізм у регіональному розвитку. Провідні галузі господарства. Невиробнича сфера країни. Соціальні проблеми країни. Туризм як одна з провідних галузей економіки країни. Найбільші міста. Регіональні відмінності. Пріоритети зовнішньоекономічної та зовнішньополітичної діяльності. Відносини з Україною.

Тема 6. Південно-Східна, Центральна, Західна, Північна та Східна Європа

Загальні відомості про країни. Склад території. Особливості економіко- та політико-географічного положення. Особливості історичного розвитку країн субрегіону. Зміни на політичній карті субрегіону наприкінці XX століття.

Природно-ресурсний потенціал. Населення: етнічний та національний склад, віросповідання; демографічні особливості, розміщення населення, формування трудових ресурсів, ринок праці. Зв'язок релігії з розвитком культури, формування традицій та обрядів. Особливості економічного розвитку та характерні риси господарства країн субрегіону. Культурна спадщина. Зовнішні економічні та політичні зв’язки держав Центральної та Східної Європи з іншими державами Європи та світу. Зв’язки з Україною.

Польська модель «шокової терапії» та угорська – градуалізму.

Країни СНД. Держави Азії (І частина)

Тема 7. Європейські країни СНД (Російська Федерація, Білорусь, Молдова)

Загальні відомості. Економіко- та політико-географічне положення Особливості історичного розвитку країн. Співдружність Незалежних Держав, сучасний стан, проблеми і перспективи розвитку.

Оцінка природно-ресурсного потенціалу. Населення країн. Особливості економічного розвитку. Економічні моделі. Невиробнича сфера. Найбільші міста. Культурна спадщина. Пріоритети зовнішньоекономічної та зовнішньополітичної діяльності. Відносини з Україною

Стисла характеристика економічної моделі РФ.

Тема 8. Україна в сучасному світі

Загальні відомості про Україну. Центральноєвропейське положення. Особливості історичного розвитку. Розвиток України після розпаду СРСР. Оцінка природно-ресурсного науково-технічного та виробничого потенціалу. Чисельність населення, його відтворення, розміщення, етнічний та національний склад, віросповідання. Демографічна ситуація та формування ринку праці. Економічна модель України, особливості структурних перетворень на сучасному етапі. Основні галузі економіки. Невиробнича сфера країни. Культурна спадщина. Регіони України. регіональна політика. Зовнішньоекономічна діяльність. Міжнародні економічні зв'язки з країнами світу. Пріоритети зовнішньої політики. Україна та міжнародні організації.

Тема 9. Загальна характеристика Азійсько-Тихоокеанського регіону

Загальні відомості про макрорегіон. Економіко-та політико-географічне положення. Політична карта Азії. Основні субрегіони, чинники їх виділення: Південно-Західна, Західна, Південна, Південно-Східна, Східна, Центральна і Північна Азія. Типологія країн.

Загальний політико- та економіко-географічний огляд Азії: природні умови та природно-ресурсний потенціал, населення, загальний історичний огляд, політична ситуація, інтеграційні угруповання. Особливості економічних моделей розвитку.

Тема 10. Країни Південно-Західної Азії

Особливості економіко- та політико-географічне положення. Характерні риси історичного розвитку та формування території держав. Зміни на політичній карті субрегіону впродовж XX століття. Етнічний та національний склад населення країн, віросповідання. Вплив релігії на життя суспільства, формування традицій та обрядів. Демографічна ситуація в країнах, її наслідки. Загальний розвиток економіки, основні характерні риси господарства країн. Місце країн субрегіону в світі. Культурна спадщина.

Зони воєнних конфліктів та політичної нестабільності. Зовнішні економічні зв’язки держав субрегіону з іншими державами Азії та світу. Регіональні інтеграційні угрупування.

Тема 11. Політико- та економіко-географічний огляд країн Південної Азії

Економіко- та політико-географічне положення країн регіону. Особливості історичного розвитку. Зміни на політичній карті субрегіону протягом ХХ століття. Етнічний та національний склад населення країн, віросповідання. Вплив релігії на розвиток культури, формування традицій та обрядів. Демографічна ситуація в країнах, її наслідки. Основні характерні риси економіки країн субрегіону. Культурна спадщина регіону.

Зони нестабільності в регіоні. Політичні суперечки та конфлікти. Зовнішні економічні зв’язки країн субрегіону з країнами Азії та світу. Інтеграційні угруповання.

Тема 12. Країнознавча характеристика Індії

Загальні відомості про країну. Економіко- та політико-географічне положення. Історія формування території держави. Особливості населення. Демографічна ситуація в країні та її наслідки. Вплив релігії на сучасне життя в країні, розвиток культури. Особливості соціальної політики. Оцінка природно-ресурсного, науково-технічного та виробничого потенціалу. Економічний розвиток країни на сучасному етапі. Основні економічні досягнення країни. Суперечності розвитку індійської економіки. Причини інноваційного прориву. Галузева структура економіки. Соціальна сфера країни: освіта, культура та мистецтво, туризм. Культурна спадщина. Найбільші міста.

Зони конфліктів. Проблема сепаратизму. Пріоритети зовнішньої політики. Міжнародні економічні зв’язки з країнами світу та з Україною.

Тема 13. Політико- та економіко-географічна характеристика країн Південно-Східної Азії

Склад території. Економіко- та політико-географічне положення. Особливості історичного розвитку. Зміни на політичній карті субрегіону протягом ХХ століття. Населення субрегіону: етнічний, національний, релігійний склад, демографічні особливості, розміщення населення. Зв'язок релігії з розвитком культури, формування традицій. Загальна характеристика економіки та основні характерні риси господарств країн субрегіону. Розмаїття економічних моделей. Соціальні проблеми. Проблема наркобізнесу. Індустрія туризму. Культурна спадщина. Зовнішні економічні зв’язки держав Південно-Східної Азії з іншими державами Азії та світу. Інтеграційні угруповання.

Країни СНД. Держави Азії (ІІ частина). Африка

Тема 14. КНР

Загальні відомості про країну. Економіко- та політико-географічне положення. Історія формування території держави. Особливості населення. Демографічна ситуація в країні та її наслідки. Особливості соціальної політики. Внутрішньополітичне життя країни на сучасному етапі. Провідна роль КПК в політичній системі держави. Проблеми сепаратизму. Динаміка економічного розвитку на сучасному етапі. Модель економічного розвитку Китаю. Галузева структура економіки. Спеціальні адміністративні райони Китаю. Соціальна сфера країни: освіта, культура і мистецтво, рекреація і туризм. Найбільші міста. Пріоритети зовнішньої політики. Міжнародні економічні зв’язки з країнами світу та з Україною.

Тема 15. Японія

Загальні відомості про країну. Місце держави в світі. Особливості історичного розвитку. Економіко- та політико-географічне положення країни, його вплив на економічний розвиток Японії. Оцінка природно-ресурсного, інноваційного та виробничого потенціалу, чисельність населення, його відтворення, розміщення, етнічний та національний склад, віросповідання. Особливості японського ринку праці. Економічна модель Японії, фактори, динаміка та особливості економічного розвитку на сучасному етапі. Форми організації бізнесу: Кейрецу, Кього Сюдан. Загострення соціальних та фінансових проблем. Невиробнича сфера країни: освіта, культура, туризм. Найбільші міста. Пріоритети зовнішньої політики. Міжнародні економічні зв’язки з країнами світу та з Україною.

Тема 16. Країни Центральної Азії та Закавказзя

Місце країн субрегіону в світі. Внутрішньорегіональні відмінності між країнами. Загальні відомості про країни. Економіко- та політико-географічне положення. Історія та сучасний розвиток. Політична ситуація в регіоні. Зони політичної напруженості та конфліктів. Населення, демографічні особливості. Найбільші міста. Основні напрямки і результати ринкових перетворень в країнах Середньої Азії. Проблеми економічного розвитку. Кризисні явища в економіці. Внутрішньополітична діяльність. Зони конфліктів та політичної нестабільності (проблема Карабаху, кавказько-каспійська нафтова проблема, грузино-абхазька криза, Панкізська криза). Соціальні проблеми країн Центральної Азії. Культурна спадщина країн. Зовнішньоекономічні зв’язки та інтеграційні процеси країн субрегіону в рамках СНД. Основні пріоритети зовнішньої політики. Відносини з Україною.

Тема 17. Загальна характеристика країн Африки

Особливості африканських країн. Субрегіони Африки. Історія розвитку території. Епоха колоніалізму. Формування політичної карти ХХ ст. Населення. Етнографічні та демографічні особливості. Віросповідання, вплив родоплемінних релігій на життя людей. Проблеми трайбалізму. Характерні риси африканської культури. Культурна спадщина.

Економічний розвиток країн Африки на сучасному етапі. Негативні фактори в економіці. Соціальні проблеми африканських країн. Загальні особливості внутрішньополітичного розвитку держав континенту. Зони нестабільності, збройних конфліктів та війн. Інтеграційні процеси в Африці.

Тема 18. Порівняльна політико- та економіко-географічна характеристика країн Західної та Центральної Африки

Склад території. Особливості економіко- та політико-георгафічного положення, спільні та відмінні риси. Особливості історії формування території, політичної карти. Політична ситуація в регіонах на сучасному етапі. Зони конфліктів та нестабільності.

Строкатість етнічного, мовного, релігійного складу. Вплив релігії на соціокультурне життя суспільства. Демографічні характеристики. Розселення.. Забезпеченість трудовими ресурсами. Господарська оцінка природно-ресурсного потенціалу регіонів. Сучасний стан економіки. Місце регіонів та країн у міжнародному поділі праці. Соціальна сфера. Культурна спадщина Міжнародна діяльність. Інтеграційні угрупування. Відносини з Україною.

Тема 19. Південна Африка. ПАР: політико- та економіко-географічна характеристика

Загальні відомості про країну. Місце країни на африканському континенті та в світі. Історія формування держави. Особливості формування населення. Демографічні ситуація в країні та її наслідки. Оцінка природно-ресурсного потенціалу. Економічна модель розвитку країни. Динаміка економічного розвитку на сучасному етапі. Міжнародний туризм. Соціальна сфера. Особливості традиційної культури. Найбільші міста. Пріоритети зовнішньої політики. Міжнародні економічні зв’язки з країнами світу. Відносини з Україною. Позиції в БРІКС.

Америка, Австралія, Океанія

Тема 20. Загальна характеристика Америки

Загальні відомості про макрорегіон. Склад території. Політична карта. Особливості історичного формування макрорегіону. Відкриття Нового Світу. Колоніальна епоха, її крах. Формування політичної карти ХХ століття.

Населення регіону. Розмаїття етнонаціонального складу. Віросповідання. Місце регіону в міжнародному поділі праці. Регіональні міжнародні організації.

Тема 21. США: політико- та економіко-географічна характеристика

Місце країни в світі. Історія формування держави. Особливості населення: демографічні, етнічні, релігійні. Розміщення населення. Урбанізація. Трудові ресурси. Українська діаспора. Оцінка природно-ресурсного, науково-технічного, фінансового та виробничого потенціалу.

Сучасна модель американської економіки. Динаміка економічного розвитку США після 11 вересня 2001 р. Військова доктрина держави. Невиробничий сектор економіки США. Особливості соціальної політики. Американський спосіб життя. Регіональні відмінності та найбільші міста. Пріоритети зовнішньої політики. Міжнародні економічні зв’язки. Відносини з Україною. Американські ТНК та ТНБ в глобальній економіці.


5554437231001356.html
5554503142921340.html
    PR.RU™