Е) Дөңесті автоматпен орталықтандыру блогі

46. Дөңестік автоматандыру орталығының жүйесінде кандай типті баскару пульті қолданылады

А) ПУ-3

В) манипуляторлық пульт

С) ПУ-2

Д) домино пулъті

Е) ПГУ-65

47. Дөңестік автоматандыру орталығының жүйесіндегі (П) режімде қандай релелер тоқ кабылдайды

А) 1М-2М

В)ЗМ-1П

С) 1П-2М

Д) 1П 2П

E) 4М-2П

48. «ЖАР» әріптерін талдаңыз

А) жылжымалы арқа режимі

В) жасыл. ақтарды реттеу

С) жүріс адымын реттеу

Д) жылдамдыктың аралығын реттеу

Е) жылдамдықты автоматпен реттеу

49. Дөңестік автоматандыру орталығының жүйесінде тежегіштердің қандай түрлері қолданылады

А) тістеуік - қысымды, тістеуік - өлшемді, тістеуік - қысымды ілулі, электроматтік

В) тістеуік - қысымды ілулі

С) тістеуік қысымды

Д) тістеуік - сатмақты

E) электромагниттік

50. Кіру бағдаршамын баскару блогын атаңыз

А) НМ2П

В) СП69

С) УП65

Д) П62

Е) ВД62

51. КС релесі қандай блоктарда орналасады

А) ПС110.МЗ

В) СП69.УП65
С) П2.B1.B2

D) П62.ВД62

Е) М1,М2

52. КС,3,ОТ,КМ,Н,ИІІ релелері қандай блокта орналасқан

А) ВЗ

В) УП65

С) BД62

D) B1

Е) В2

53. Диаметрі d = 0.5 мм жез сымды кабелінің ұзындығы кандай

А) 25 км

В) 14 км

С) l2 км

Д) 20 км

Е) 15 км

54. Ажыратқыш муфта АМ4 -28 муфты шешіңдер

А) ажыратқыш муфта 4 кіріс 28 муфтаның нөмірі

В) ажыратқыш муфта 4 шығыс 28 кабель

С) ажыраткыш муфта 4 кіріс 28 шыгыс

Д) ажьфаткыш муфта4 шыгысқа 28 сым жалғанады

Е) ажыраткыш муфта 4 орын 28 кабельдің ұзындығы

55. 15 Вт, 12В-тық лампа орналасқан шығыс маршрут және маневрлік бағдаршамдардың, ПОСТ-ЭЦ-дан көрсеткаштерін басқарудағы кабель ұзындығын атаңыз

А) 2 км

В) 10 км

С) 4 км

Д) 5 км

Е) 3 км

56. Манипулятор тетігі шығарылмалы таблосы қай жылы қолданысқа ие болды
А) 1964 жылы

В) 1970 жылы

С) 1960 жылы

Д) 1951 жылы

E) 1974 жылы

57. БМРО жүйесінде КН,НКН кнопкалық релесі қашан сөнеді
А) бағыт релесі қосылғаннан кейін

В) маршрут толық орнатылғаннан кейінС) қайталануға қарсы релелер қозғаннан кейін

Д) ПУ, МУ релелері қосылғаннан кейін

E) АКН козғаннан кейін

58. Орындау тобының блоктарын дайындаған кезде үлкен типті блокқа НМ және КМ релелерін қанша данаға дейін орналастыру керек

А) 7 данаға дейін

В) 4 данаға дейін

С) 3 данаға дейін

D) 6 данаға дейн
Е) 8 данаға дейін

59. Жинактау тобындағы НМ1 блогы қандай қызмет атқарады

А) шығу бағдаршамның В II орындау тобының блогын баскарады

В) маневрлік бағдаршамның М I орындау тобының блогын басқарады

С) маневрлік бағдаршамның М 111 орындау тобының блогын баскарады

Д) маневрлік бағдаршамның М 11 орындау тобының блогын басқарады

Е) шығу бағдаршамнын В1 орындау тобының блогын басқарады

60. Жинақтау тобынын 1-ші блок аралық байланыс тізбегін атаңыз

А) сэйкестендіру тізбегі

В) КН релесінің тізбегі

С) ПУ-МУ релесінің тізбегі

Д)АКН релесінің тізбегі

Е) бұрманы баскару релесінің тізбегі

61. Жинактау тобындағы БМРО жүйесін шығару кезінде алдымен тек орындау тобының блоктары орындалса, кейін кандай топтың блоктары қолданылады

А) жинақтау тобы


5554546785751884.html
5554586005297308.html
    PR.RU™