Програма розрахунку черв’ячного преса

CLS

D = .063

S = D

E = .1 * D

L0 = 3 * D

L1 = 6 * D

L2 = 17 * D

L3 = 25 * D

h1 = .011

h2 = .0025

P0 = 0

Fs = .4

ro = 520

Ih = 42100

Gm = 100

Ff = 1.1

Pi = 3.14159

Tb = 20

Tp = 115

Tm = 160

Ts = 180

Pg = 40

DEF FnLambda (T) = .20866 + 6.943E-05 * T

DEF FnCp (T) = 1738.5 + 2.527 * T

DEF FnRo (T) = 832 + .067 * T - .00302 * T ^ 2 + 5.24E-06 * T ^ 3

DEF fnIp (T) = 388000 + 2350 * (T - 110)

DEF FnMyu (Gamma, T) = 40600 * Gamma ^ (-.7) * EXP(-.00989 * (T - 120))

DIM Gx(11), Gz(11), mj(11), Hp(40), Lh(40), P(40), L(40)

F = ATN(S / (Pi * D))

Sn = SIN(F)

Cn = COS(F)

Tn = TAN(F)

b = (S - E) * Cn

G = Gm / 3600

jj = 0

Hv = h1

dh = 5

n = 120 * G / (FnRo(1.2 * Tp) * b * h2 * Pi * D * Cn) - dh

1 :

kl = 0

L = 0

n = n + dh

Gy = G / (n / 60)

h = .004

dU = .0002

P = P0

'Модуль подачi

2 :

h = h + dU

a1 = (D - 2 * h) / D

W = 0

dW = .1

a2 = (Pi / 4 * (D ^ 2 - (D - 2 * h) ^ 2) - E * h / Tn) * Pi * D * Tn

3 :

W = W + dW

W1 = ATN(1 / Fs - a1 / (Ff * Fs * COS(W + F))) - F

IF W1 < 0 THEN GOTO 2

W1 = W1 - W

ee = ABS(W1)

IF ee < .001 THEN 4

IF W1 > 0 THEN 3

W = W - dW

dW = dW / 3

GOTO 3

4 :

Gw = a2 * ro * TAN(W) / (Tn + TAN(W))

IF Gw < Gy THEN 2

h = 1.15 * h

IF h < Hv THEN h1 = Hv ELSE h1 = h

Nd = .25 * Gm / 3600 * (fnIp(Tk) - Ih)

n4 = .001 * Nd

h5 = 1000 * h1

'Кiнець модуля подачi

dL = S

L = L0

dZ = dL / Sn

Nb = 0

Vt = G / (ro * b * h1)

V = Pi * D * n / 60

Vx = V * Sn

Vz = V * Cn

X1 = b

dE = .0001

gp = 0

Tc = Tp

T = Tb

Vj = SQR(Vx ^ 2 + (Vz - Vt) ^ 2)

7 :

L = L + dL

Tz = Tm + (Ts - Tm) * (L - L0) / (L3 - L0)

IF L < L1 THEN 9

IF L < L2 THEN

h = h1 - (h1 - h2) * (L - L1) / (L2 - L1)

ELSE

h = h2

END IF

GOTO 10

9 :

h = h1

'Модуль плавлення

10 :

La = FnLambda(Tc)

r = FnRo(Tc)

11 :

Myu = FnMyu(Vj / dE, Tc)

cc = fnIp(Tp) - Ih

fa = SQR(Vx * r * (La * (Tz - Tp) + Myu * Vj ^ 2 / 2) / (2 * cc))

X2 = X1 * (1 - fa * dZ / (2 * ro * Vt * h * X1 ^ .5)) ^ 2

d1 = (X2 * (2 * La * (Tz - Tp) + Myu * Vj ^ 2) / (Vx * r * cc)) ^ .5

ee = ABS(dE - d1) / d1

dE = d1

jd = jd + 1

IF jd > 20 THEN 221

IF ee > .01 THEN 11

221 :

jd = 0

T1 = (Tz + Tp) / 2 + Myu * Vj ^ 2 / (12 * La)

ee = ABS(Tc - T1) / T1

Tc = T1

jt = jt + 1

IF jt > 20 THEN 222

IF ee > .01 THEN 10

222 :

jt = 0

dG = r * Vx / 2 * dE * dZ

gp = gp + dG

X1 = X2

bN = X1 * dZ / dE * (La * (Tz - Tp) - Myu * Vj ^ 2 / 2)

Nd = Nd + dG * (fnIp(Tc) - Ih) - bNNb = Nb + bN

T = (gp * Tc + (G - gp) * Tb) / G

Tg = Tc

ly = INT(L / dL + .1 * dL)

Hp(ly) = 1000 * h

Lh(ly) = ly

nn = .001 * Nb

'Кiнець модуля плавлення

IF gp < .1 * G THEN 22

y = 0

dY = h / 10

ak = gp / (r * (b - X1))

mc = 0

ii = h / (b - X1)

Fd = .125 * ii ^ 2 - .625 * ii + 1

Fp = .131 * ii ^ 2 - .71 * ii + 1

FOR i = 1 TO 11

Gx = 2 * Vx * (1 - 3 * y / h) / h

Gz = 6 * (Vz * Fd * h / 2 - ak) * (h - 2 * y) / (h ^ 3 * Fp)

Gz = Vz / h - Gz

Gg = SQR(Gx ^ 2 + Gz ^ 2)

mc = mc + FnMyu(Gg, Tc)

y = y + dY

NEXT i

ss = .000012 * mc * dZ / (11 * Fp * r * (b - X1) * h ^ 3)

zz = ro * Vt * h * X1 + r * (b - X1) * Vz * h * Fd / 2 - G

P = P + ss * zz

kl = kl + 1

L(kl) = L

P(kl) = P

IF P < 0 THEN P = 0

22 :

IF L > L3 THEN 1

IF X2 < .15 * b THEN 12

IF gp < .7 * G THEN 7

12 :

L = L + dL

IF L < L1 THEN 23

IF L < L2 THEN

h = h1 - (h1 - h2) * (L - L1) / (L2 - L1)

ELSE

h = h2

END IF

GOTO 13

23 :

h = h1

'Модуль гомогенiзацii

13 :

IF gp < .95 * G THEN Tc = Tg ELSE Tc = T + dT / 2

y = 0

a = G / (FnRo(Tc) * b)

dY = h / 10

ii = h / b

Fd = .125 * ii ^ 2 - .625 * ii + 1

Fp = .131 * ii ^ 2 - .71 * ii + 1

FOR i = 1 TO 11

Gx(i) = 2 * Vx * (1 - 3 * y / h) / h

Gz(i) = Vz / h - 6 / (h ^ 3 * Fp) * (Vz * Fd * h / 2 - a) * (h - 2 * y)

mj(i) = FnMyu(SQR(Gx(i) ^ 2 + Gz(i) ^ 2), Tc)

y = y + dY

NEXT i

dN = mj(1) * (Gx(1) ^ 2 + Gz(1) ^ 2) + mj(11) * (Gx(11) ^ 2 + Gz(11) ^ 2)

FOR i = 2 TO 10

IF i / 2 = INT(i / 2) THEN Coef = 4 ELSE Coef = 2

dN = dN + Coef * mj(i) * (Gx(i) ^ 2 + Gz(i) ^ 2)

NEXT i

dN = dY * b * dZ * dN / 3

IF gp < .95 * G THEN 14

T1 = dN / (FnCp(Tc) * G)

ee = ABS(dT - T1) / T1

dT = T1

IF ee > .01 THEN 13

T = T + dT

GOTO 15

14 :

gp = gp + dN / (fnIp(Tc) - Ih)

T = (gp * Tc + (G - gp) * Tb) / G

15 :

Nd = Nd + dN

ly = INT(L / dL + .1 * dL)

Hp(ly) = 1000 * h

Lh(ly) = ly

'Кiнець модуля гомогенiзацii

nn = .001 * Nd

rr = FnRo(Tc)

mc = 0

FOR i = 1 TO 11

mc = mc + mj(i)

NEXT i

ss = .000012 * mc * dZ / (11 * Fp * rr * b * h ^ 3)zz = rr * b * Vz * h * Fd / 2 - G

P = P + ss * zz

kl = kl + 1

L(kl) = L

P(kl) = P

IF L < .98 * L3 THEN 12

IF ABS(P - Pg) / Pg < .0005 THEN 18

IF ABS(dh) < .01 THEN 18

IF jj = 1 THEN 17

IF P - Pg < 0 THEN

dh = dh

aa = 1

ELSE

dh = -dh

aa = -1

END IF

jj = 1

GOTO 1

17 :

IF P - Pg < 0 THEN bb = 1 ELSE bb = -1

IF aa * bb > 0 THEN 1

n = n - dh

dh = dh / 3

GOTO 1

18 :

H8 = 1000 * h1

ns = n

N6 = .001 * Nd

Ny = .001 * Nb

LOCATE 25, 26

PRINT "Натиснiть будь яку клавiшу."

LOCATE 2, 1

PRINT TAB(26); "Глибина каналу червяка, мм:"

PRINT

FOR i = INT(L0 / dL + .1 * dL) + 1 TO ly STEP 6

PRINT TAB(12); USING "L/D ## ## ## ## ## ## "; Lh(i); Lh(i + 1); Lh(i + 2); Lh(i + 3); Lh(i + 4); Lh(i + 5)

PRINT TAB(12); USING " H ##.## ##.## ##.## ##.## ##.## ##.##"; Hp(i); Hp(i + 1); Hp(i + 2); Hp(i + 3); Hp(i + 4); Hp(i + 5)

NEXT i

PRINT

PRINT TAB(18); USING "Глибина каналу в зонi подачi ###.# мм"; H8

PRINT TAB(18); USING "Тиск на виходi екструдера ###.# MPA "; P

PRINT TAB(18); USING "Число обертiв червяка ###.# 1/хв"; ns

PRINT TAB(18); USING "Потужнiсть на черв'яку ####.## кВт"; N6

PRINT TAB(18); USING "Потужнiсть нагрiвникiв ####.## кВт"; Ny

PRINT TAB(18); USING "Температура розплаву ####.# С"; T

WHILE INKEY$ = ""

WEND

SCREEN 9

Pmin = 10000000

Pmax = 0

FOR i = 0 TO kl

IF Pmax < P(i) THEN Pmax = P(i)

IF Pmin > P(i) THEN Pmin = P(i)

NEXT i

VIEW (50, 20)-(600, 300), , 1

WINDOW (.9 * L(1), 1.01 * Pmax)-(1.01 * L(kl), .9 * Pmin)

FOR i = 1 TO kl - 1

LINE (L(i), P(i))-(L(i + 1), P(i + 1))

NEXT i

END

Результати :

Глибина каналу червяка, мм:

L/D 4 5 6 7 8 9

H 11.00 11.00 11.00 10.23 9.45 8.68

L/D 10 11 12 13 14 15

H 7.91 7.14 6.36 5.59 4.82 4.05

L/D 16 17 18 19 20 21

H 3.27 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50

L/D 22 23 24 25 0 0

H 2.50 2.50 2.50 2.50 0.00 0.00

Глибина каналу в зонi подачi 11.0 мм

Тиск на виходi екструдера 10.0 MПа

Число обертiв червяка 139,9 1/хв

Потужнiсть на черв'яку 16,67 кВт


5555456023420664.html
5555490867394036.html
    PR.RU™