Кадрова політика в сфері інноваційної діяльності на залізничному транспорті

12

32 Поняття інтелектуальної власності і законодавство України в цій сфері. Державна система правової охорони інтелектуальної власності

33 Патенти на винаходи і корисні моделі; патенти на промислові зразки. Ліцензування: сутність, види


2 Розрахунок економічної ефективності інноваційно-інвестиційного проекту

Підприємство розглядає можливість здійснення інноваційного проекту щодо випуску нових моделей кольорових телевізорів. Основні показники проекту наведені в таблицях 2.1-2.6. Необхідно обґрунтувати доцільність здійснення проекту на основі аналізу основних показників ефективності інвестицій.

Таблиця 2.1 – Плановий обсяг реалізації продукції за проектом

У тис. од.

Варіант Обсяг реалізації продукції проекту за роками

До показників оцінки ефективності інноваційно-інвестиційних проектів відносяться наступні.

1 Чиста теперішня вартість – Net Present Value – – абсолютна величина нарощування капіталу підприємства. Для розрахунку виконують зіставлення величини інвестицій, що вкладаються у проект ( ), із загальною величиною чистих грошових надходжень протягом періоду реалізації проекту, що приведені до теперішньої вартості ( )

, (2.1)

У свою чергу, загальна величина чистих грошових потоків протягом періоду реалізації проекту, що приведені до теперішньої вартості, визначається за формулою

, (2.2)

де – чисті грошові надходження періоду у їх майбутній вартості, тис. дол.;

– множник дисконтування для приведення майбутньої вартості грошей до їх теперішньої вартості для ставки дисконтування та періоду .


Таблиця 2.2 – Планові фінансові показники

Показник Значення за варіантами
1 Оптова ціна одиниці виробу, дол.
2 Собівартість одиниці продукції у частині змінних витрат, дол.
3 Собівартість річного обсягу реалізації продукції у частині постійних витрат, тис. дол.Таблиця 2.3 – План інвестиційних витрат на придбання основних фондів

У тис. дол.

Групи основних фондів Перший варіант Другий варіант Третій варіант Четвертий варіант П’ятий варіант
І Споруди та будівлі
ІІ Автотранспорт, інструменти, інвентар
ІІІ Машини й обладнання
IV Комп’ютерна техніка, телефони 1,5 2,7 1,2 3,3 1,8 2,1 3,5 4,2 4,1 3,8
Усього 961,5 262,7 587,2 363,3 100,8 558,1 235,5 401,2 105,1 727,8

Продовження таблиці 2.3

Групи основних фондів Шостий варіант Сьомий варіант Восьмий варіант Дев’ятий варіант Десятий варіант
І Споруди та будівлі
ІІ Автотранспорт, інструменти, інвентар
ІІІ Машини й обладнання
IV Комп’ютерна техніка, телефони 1,2 1,3 1,5 1,7 0,8 1,2 1,1 2,5 4,6 3,9
Усього 136,2 967,3 1169,5 187,7 163,8 768,2 608,1 153,5 80,6 594,9

Таблиця 2.4 – Джерела фінансування інвестиційних витрат та їх балансова вартість

У тис. дол.

Джерела фінансування Балансова вартість джерел фінансування за варіантами
1 Позикові
1.1 Довгостроковий кредит
2 Залучені
2.1 Звичайні акції
2.2 Привілейовані акції
3 Власні
3.1 Нерозподілений прибуток
Усього

Таблиця 2.5 – Ціна джерел фінансування інвестиційних витрат та їх балансова вартість

У %

Джерела фінансування Ціна джерел фінансування за варіантами
1 Позикові
1.1 Довгостроковий кредит
2 Залучені
2.1 Звичайні акції
2.2 Привілейовані акції
3 Власні
3.1 Нерозподілений прибуток

Таблиця 2.6 – Додаткові дані

У %

Показник Значення за варіантами
1 Очікуваний середньорічний приріст інфляції
2 Премія за ризик

Множник дисконтування розраховується за формулою

, (2.3)

де – ставка дисконтування, %;

– період дисконтування.

2 Індекс рентабельності (прибутковості) інвестиції – Profitability Index – – характеризує ефект, що буде отримано у разі реалізації проекту. розраховується відношенням загальної величини чистих грошових потоків протягом періоду реалізації проекту, що приведені до теперішньої вартості, до величини інвестицій, що вкладаються у проект

. (2.4)

3 Період окупності проекту – Payback Period – – характеризує термін повного погашення величини інвестицій, що вкладаються у проект. розраховується за формулою

. (2.5)

4 Внутрішня норма рентабельності – Internal Rate of Return – – характеризує максимально допустиму вартість капіталу, за рахунок якого фінансується проект. розраховується за формулою

, (2.6)

де , – ставки дисконтування, на інтервалі між якими змінює свій знак на протилежний (ОБОВ’ЯЗКОВА УМОВА: );

, – абсолютна величина нарощування капіталу підприємства при ставках дисконтування і відповідно, тис. дол.

При розрахунку необхідно виконати наступні дії:

- якщо – позитивне, то ставка дисконтування поступово збільшується до рівня , за якого стане негативним;

- якщо – негативне, то ставка дисконтування поступово зменшується до рівня , за якого стане позитивним.

Для будь-яких інноваційно-інвестиційних проектів справедливі наступні твердження:

- якщо , , то проект не приймається (оскільки є збитковим);

- якщо , , то проект приймається (оскільки є прибутковим);

- якщо , , то проект не приносить прибутку, але й не несе збитків.

Для розрахунку показників ефективності запропонованого проекту необхідно.

1 Розрахувати виторг від реалізації продукції проекту (таблиця 2.7).

Таблиця 2.7 – Виторг від реалізації проектної продукції

Показник Значення за роками
Обсяг реалізації продукції, тис. од.
Оптова ціна одиниці виробу, дол.
Виторг від реалізації продукції, тис. дол.

Виторг від реалізації проектної продукції визначається як добуток обсягу реалізації продукції ( ) та її оптової ціни ( ) за формулою

. (2.7)

2 Розрахувати собівартість річного обсягу реалізації проектної продукції у частині змінних витрат (таблиця 2.8).

Таблиця 2.8 – Собівартість річного обсягу реалізації продукції у частині змінних витрат

Показник Значення за роками
Обсяг реалізації продукції, тис. од.
Собівартість одиниці виробу у частині змінних витрат, дол.
Змінні витрати, тис. дол.

Змінні витрати у розрахунку на річний обсяг реалізації продукції визначаються шляхом множення обсягу реалізації продукції ( ) на собівартість одиниці продукції у частині змінних витрат ( )

. (2.8)

3 Визначити щорічні амортизаційні відрахування та ліквідаційну вартість задіяних у реалізації проекту основних фондів (таблиця 2.9).

Основні фонди, які необхідні для реалізації проекту, представлені будівлями та спорудами, автотранспортом, інструментами, інвентарем, машинами й обладнанням, комп’ютерною технікою та телефонами. У відповідності до чинного законодавства ці фонди належать до різних груп і мають різні норми нарахування амортизації:

- І-ша група – будівлі та споруди – 8%;

- ІІ-га група – автотранспорт, інструменти, інвентар – 40%;

- ІІІ-тя група – машини й обладнання – 24%;

- ІV-та група – комп’ютерна техніка, телефони – 60%.

Основний метод нарахування амортизації – метод зменшуваного залишку, база для нарахування амортизації – залишкова вартість основних фондів.

Щорічні амортизаційні відрахування та залишкова вартість ( ) визначаються за формулами

- в перший рік

, (2.9)

, (2.10)

де ‑ початкова вартість основних фондів, тис. дол.;

– норма амортизаційних відрахувань у відповідності до групи основних фондів, %;

- в другий і більш пізні роки

, (2.11)

. (2.12)

4 Визначити розмір щорічних виплат за кредитом. Відсотки за кредит сплачуються щорічно у розмірі вартості банківського кредиту, а сума боргу – наприкінці терміну кредитування. Щорічна сума виплат за кредитом розраховується за формулою


Таблиця 2.9 – Розрахунок щорічних амортизаційних відрахувань та залишкової вартості задіяних у реалізації проекту основних фондів

Група основних фондів , %
А Б
І Споруди та будівлі
ІІ Автотранспорт, інструменти, інвентар
ІІІ Машини й обладнання
IV Комп’ютерна техніка, телефони
Усього -

Продовження таблиці 2.9

Група основних фондів , %
А Б
І Споруди та будівлі
ІІ Автотранспорт, інструменти, інвентар
ІІІ Машини й обладнання
IV Комп’ютерна техніка, телефони
Усього -

Закінчення таблиці 2.9

Група основних фондів , %
А Б
І Споруди та будівлі
ІІ Автотранспорт, інструменти, інвентар
ІІІ Машини й обладнання
IV Комп’ютерна техніка, телефони
Усього -


, (2.13)

де ‑ сума кредиту за балансовою вартістю, тис. дол.;

– відсоток щорічних виплат за кредитом, %.

5 Скласти план доходів і витрат за проектом, що реалізується (таблиця 2.10).

Таблиця 2.10 – План доходів і витрат за проектом, що реалізується

У тис. дол.

Показник Значення за роками
1 Виторг від реалізації
2 Поточні витрати
2.1 Змінні витрати
2.2 Постійні витрати
2.2.1 Собівартість річного обсягу реалізації продукції у частині постійних витрат
2.2.2 Щорічні амортизаційні відрахування
2.2.3 Щорічні виплати за кредитом
3 Прибуток
4 Податок на прибуток
5 Чистий прибуток
6 Чисті грошові надходження
7 Чисті грошові надходження зростаючим підсумком

У таблиці 2.10 показники 1-2 та їх складові заповнюються виходячи з початкових даних і попередніх розрахунків.

Прибуток розраховується як різниця між виторгом від реалізації проектної продукції ( ) та поточними витратами ( )

. (2.14)

Чистий прибуток розраховується шляхом зменшення отриманого прибутку на розмір обов’язкового податку на прибуток

, (2.15)

де – відсоткова ставка податку на прибуток, .

Чисті грошові надходження розраховуються за формулами:

- у перші шість років

; (2.16)

- у сьомому році

, (2.17)

де – залишкова вартість основних фондів наприкінці терміну реалізації проекту, тис. дол.

6 Визначити базову дисконтну ставку. Базова дисконтна ставка приймається на рівні середньозваженої вартості капіталу, за рахунок якого фінансується проект, і розраховується за формулою

, (2.18)

де – балансова вартість і-го джерела фінансування проекту, тис. дол.;

– загальна балансова вартість капіталу, тис. дол.;

– вартість і-го джерела фінансування проекту, %.

7 Визначити ставку дисконтування з урахуванням премії за ризики й очікуваного рівня інфляції. Розрахункова ставка дисконтування визначається шляхом збільшення базової ставки на очікуваний рівень інфляції ( ) і премію за ризик ( )

. (2.19)

8 Розрахувати показники ефективності інноваційно-інвестиційного проекту за розрахунковий період (таблиці 2.11-2.13).

Таблиця 2.11 – Розрахунок загальної величини чистих грошових надходжень за проектом, що приведені до теперішньої вартості

Показник Значення за роками
Чисті грошові надходження, тис. дол.
Множник дисконтування при
Дисконтовані грошові надходження, тис. дол.
Дисконтовані грошові надходження зростаючим підсумком, тис. дол.

Загальна величина чистих грошових надходжень за проектом, що приведені до теперішньої вартості, складає , розмір інвестицій у проект

Таким чином, інноваційно-інвестиційний проект, що розглядається, має наступні характеристики.

Чиста теперішня вартість проекту

Індекс рентабельності інвестицій

Період окупності

Для розрахунку внутрішньої норми рентабельності перерахуємо загальну величину чистих грошових надходжень за проектом, що приведені до теперішньої вартості, при ставка дисконтування та .

Таблиця 2.12 – Розрахунок загальної величини чистих грошових надходжень за проектом, що приведені до теперішньої вартості

Показник Значення за роками
Чисті грошові надходження, тис. дол.
Множник дисконтування при
Дисконтовані грошові надходження, тис. дол.
Дисконтовані грошові надходження зростаючим підсумком, тис. дол.

Тоді, при ставці дисконтування загальна величина чистих грошових надходжень за проектом, що приведені до теперішньої вартості, складає

Таблиця 2.13 – Розрахунок загальної величини чистих грошових надходжень за проектом, що приведені до теперішньої вартості

Показник Значення за роками
Чисті грошові надходження, тис. дол.
Множник дисконтування при
Дисконтовані грошові надходження, тис. дол.
Дисконтовані грошові надходження зростаючим підсумком, тис. дол.

Тоді, при ставці дисконтування загальна величина чистих грошових надходжень за проектом, що приведені до теперішньої вартості, складає

За даних умов внутрішня норма рентабельності інноваційно-інвестиційного проекту, що розглядається, дорівнюватиме

Висновок:


3 Вибір варіанту інвестицій у промислове обладнання й оборотний капітал з метою виробництва та реалізації удосконаленого продукту

Фірма розробила три альтернативних варіанти інвестицій у промислове обладнання й обіговий капітал з метою виробництва та реалізації удосконаленого виробу протягом семи років після впровадження. Перший варіант передбачає використання існуючої технології, другий – більш досконалої, але й більш дорогої технології, третій – новітньої технології з одночасним збільшенням випуску продукції.

Оцінити варіанти за критеріями чистої теперішньої вартості ( ), індексу рентабельності інвестицій ( ), періоду окупності ( ) і внутрішньої норми доходності ( ). При формулюванні висновку у якості додаткових критеріїв прийняти до уваги:

- обмеження власного капіталу й ускладненість залучення позикових коштів;

- прагнення фірми до завоювання додаткової частки ринку за умови забезпечення нормативного рівня прибутковості.

Вихідні дані для вирішення задачі наведено у таблиці 3.1.

Таблиця 3.1 – Основні характеристики інвестиційного проекту

Варіант Проект Норматив рентабельності ( ), % Чисті інвестиції ( ), тис. грн Чистий грошовий потік ( ), тис. грн Залишкова вартість обладнання ( ), тис. грн
Перший 1 Стандартний
2 За новітньою технологією
3 Зі збільшенням випуску
Другий 1 Стандартний
2 За новітньою технологією
3 Зі збільшенням випуску
Тертій 1 Стандартний
2 За новітньою технологією
3 Зі збільшенням випуску

Продовження таблиці 3.1

Четвертий 1 Стандартний
2 За новітньою технологією
3 Зі збільшенням випуску
П’ятий 1 Стандартний
2 За новітньою технологією
3 Зі збільшенням випуску
Шостий 1 Стандартний
2 За новітньою технологією
3 Зі збільшенням випуску
Сьомий 1 Стандартний
2 За новітньою технологією
3 Зі збільшенням випуску
Восьмий 1 Стандартний
2 За новітньою технологією
3 Зі збільшенням випуску
Дев’ятий 1 Стандартний
2 За новітньою технологією
3 Зі збільшенням випуску
Десятий 1 Стандартний
2 За новітньою технологією
3 Зі збільшенням випуску

У вихідних даних значення показника «Чистий грошовий потік» за усіма варіантами реалізації проекту протягом семи років експлуатації незмінні.

Грошовий потік з рівними надходженнями через рівні інтервали часу називають ануїтетом. Щоб визначити теперішню вартість грошового потоку за схемою ануїтету, використовується множник дисконтування . У такому разі теперішня вартість ануїтетного грошового потоку визначається за формулою

, (3.1)

де – сума ануїтету, тис. грн;

– множник дисконтування для визначення теперішньої вартості грошового потоку за схемою ануїтету;

– норматив рентабельності, %;

– період реалізації проекту, роки.

У свою чергу, множник дисконтування визначається як сума відповідних множників за період реалізації проекту

. (3.2)

У розрахунках показників ефективності інвестиційного проекту необхідно обов’язково врахувати залишкову вартість обладнання на кінець сьомого року експлуатації проекту.

Залишкова вартість обладнання наприкінці терміну реалізації проекту додається до чистого грошового потоку, тому необхідно визначити теперішню вартість залишкової вартості обладнання. Відповідно, з урахуванням всіх припущень формула для визначення теперішньої вартості грошового потоку за проектом буде мати вигляд

, (3.3)

де – сума ануїтету, тис. грн;

– множник дисконтування для визначення теперішньої вартості грошового потоку за схемою ануїтету;

– норматив рентабельності, %;

– період реалізації проекту, роки;

– залишкова вартість обладнання, тис. грн;

– множник дисконтування для визначення теперішньої вартості класичного грошового потоку.

Алгоритм вирішення задачі.

1 Встановлюється значення множників дисконтування для нормативу рентабельності ____% та періоду реалізації проекту 7 років

;

2 Розраховується теперішня вартість грошових потоків за проектами, що розглядаються

3 Розраховуються показники ефективності інвестиційних проектів.

Чиста теперішня вартість

Індекс рентабельності інвестицій

Період окупності

Внутрішня норма доходності

- проект 1: припускаємо, що для проекту 1 і

Для – ;

Для – ;

- проект 2: припускаємо, що для проекту 1 і

Для – ;

Для – ;

- проект 3: припускаємо, що для проекту 1 і

Для – ;

Для – ;

Висновок:


Перелік використаних джерел

1 Про інноваційну діяльність [Електронний ресурс]: [закон України: офіц. текст: станом на 4 лип. 2002 р.]. – Режим доступу: http://innopolis.info/legislation/634/637/1533.html

2 Волков О.І. Економіка та організація інноваційної діяльності: підручник [Текст] / О.І. Волков, М.П. Денисенко, А.П. Гречан. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 662 с.

3 Дикань В.Л. Економіка і організація інноваційної діяльності на залізничному транспорті: навчальний посібник [Текст] / В.Л. Дикань, О.Г. Кірдіна, І.Л. Назаренко, Ю.М. Уткіна; Під ред. В.Л. Диканя. – Рукопис.

4 Дикань В.Л. Забезпечення ефективності інноваційної діяльності підприємств залізничного транспорту: монографія [Текст] / В.Л. Дикань, В.О. Зубенко. – Х.: УкрДАЗТ, 2008. – 194 с.

5 Ілляшенко С.М. Управління інноваційним розвитком: навчальний посібник [Текст] / С.М. Ілляшенко. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Суми: ВТД «Університетська книга»; К.: ВД «Княгиня Ольга», 2005. – 324 с.

6 Йохна М.А. Економіка і організація інноваційної діяльності: навчальний посібник [Текст] / М.А. Йохна, В.В. Стадник. – К.: Академія, 2005. – 400 с.


5560132911825799.html
5560167095573028.html
    PR.RU™