Тестові завдання з дисципліни

Тестові завдання з дисципліни
Предыдущая24252627282930313233343536373839Следующая

«Історія економіки та економічної думки»

1. До якої епохи належать одні з перших відомих нам пам’яток економічної думки? 3. Стародавнього Єгипту.
2. Як називав Арістотель спосіб наживати майно, мистецтво заробляти багатство шляхом торгівлі? 2. Хрематистика.
3. Яка економічна школа проголосила принципи економічної свободи, економічного лібералізму? 2. Класична школа.
4. Для пізнього меркантилізму характерне: 3. Теорія торгового балансу.
5. Кого не відносять до засновників класичної школи буржуазної політекономії? 2. П.Ж.Прудона.
6. Назвіть представників маржиналізму? 4. Г.Госсен і Й.Тюнен.
7. Кому належить авторство твору „Загальна теорія зайнятості, процента та грошей”? 1. Д.Кейнсу.
8. Розробником концепції імперіалізму як найвищої стадії капіталізму є: 4. В.І.Ленін.
9. Який напрям економічної теорії в кінці 40-х – початку 50-х років ХХ ст. у США став реакцією на тривале ігнорування економічною наукою грошових факторів та їх впливу на інфляційні процеси? 3. Монетаризм.
10. Хто х українських економістів був одним з перших коментаторів і пропагандистів першого тому „Капіталу” К.Маркса ? 2. М.Зібер.
11. Який збірник законів визнавав право приватної власності, а будь-які посягання на неї визнавалися злочином? 2. Закони царя Хаммурапі.
12. Хто першим серед давньоримських вчених усвідомив неефективність рабської праці й екстенсивного розвитку латифундій? 3. Колумелла.
13. Хто є засновником класичної буржуазної політекономії? 1. У.Петті та П.Баугільбер.
14. Що вважав предметом політичної економії С.Сісмонді? 3. Матеріальний добробут людей, оскільки він залежить від держави.
15. Кого не відносять до представників раннього (монетарного) меркантилізму? 2. А.Монкретьєна.
16. Який закон Госенна стверджує, що із збільшенням кількості даного блага гранична корисність його зменшується, а за умови повного задоволення потреб споживача вона дорівнюватиме нулю? 1. Перший закон Госсена.
17. Основними видами доходів, згідно з теорією В.Петті, є: 2. Заробітна плата та рента.
18. До ідейних джерел марксизму не належить: 3. Фізіократія.
19. Основоположником якої концепції, що набрала розвитку у працях неоінституціоналістів, став Т.Веблен? 2. Індустріально-технологічної.
20. Хто обґрунтував закон, що граничні корисності вільно відтворюваних господарських благ пропорційні їх трудовим вартостям? 4. М.Туган-Барановський.
21. Хто є автором видатної пам’ятки суспільної думки Стародавньої Індії „Артхашастра”? 3. Каутілья.
22. Хто з давньоримських учених запропонував сформувати систему дрібного селянського землекористування (колонату)? 2. Колумелла.
23. Засновником якої теорії був У.Петті? 1. Трудової теорії вартості.
24. Кому належить теорія трьох факторів виробництва? 2. Ж.Б.Сею.
25. Що відіграло головну роль у формуванні економічних передумов марксизму? 1. Промисловий переворот в Англії та інших капіталістичних країнах.
26. Який закон Госсена стверджує, що оптимальна структура споживання (попиту) досягається за умов однакових граничних корисностей усіх благ, що споживаються? 2. Другий закон Госсена.
27. Предметом економічної науки Д.Рікардо вважав: 3. Дослідження законів розподілу суспільного багатства.
28. За А.Маршаллом, рівноважна ціна – це: 3. Попит покупців урівноважується пропозицією продавців.
29. Хто з інституціоналістів визначав предмет політекономії як поведінку людини стосовно матеріальних засобів існування? 1. Т.Веблен.
30. Який термін запропонував А.Мюллер-Армак після 1946 р. для характеристики форм переходу від мілітаризованої економіки до мирної? 3. Соціальне ринкове господарство.
31. Хто є засновником легізму, який відбивав нові тенденції господарського життя Стародавнього Китаю VI-V ст. до н.е.? 2. Цзи Чань та Лі Куй.
32. Кому належить одна з перших спроб обґрунтувати металістичну теорію грошей? 3. Ніколі Орему.
33. Яке економічне поняття вперше запровадив У.Петті? 1. Поняття „диференційної ренти”.
34. Що було вирішальним пунктом економічної системи П.Ж.Прудона? 2. Теорія „конституйованої вартості”.
35. Назвіть представника старої історичної школи німецької політекономії. 3. Б.Гільдебранд.
36. Скільки існує важливих теоретичних положень, що увійшли в економічну науку під назвою законів Госсена? 2. Два – перший і другий закони Госсена.
37. Згідно з законом Сея: 1. Пропозиція створює рівний собі попит.
38. Знайдіть рису, яка є найбільш характерною для поглядів представників історичної школи. 2. Віддають перевагу не економічній теорії, а економічній історії.
39. Скільки груп економістів існувало у першій третині ХХ ст., які розвинули ліберальну традицію й заклали фундаментальні основи сучасного неоліберального мислення? 2. 3 групи.
40. Поєднання неокласичних підходів і монетарної концепції державного регулювання дало особливий напрям неоліберальної школи, що згодом отримав назву: 4. Монетаризм.
41. Хто є основоположником даосизму, який радив не регулювати економічне життя за допомогою законів і знань, а повернутися до природного стану речей, до первіснообщинних часів? 4. Лао-цзи.
42. Яке завдання мала теорія раннього (монетарного) меркантилізму? 3. І перше, і друге.
43. Кому класична школа завдячує своєю назвою? 1. К.Марксу.
44. Що можна вважати вершиною економічних ілюзій П.Ж.Прудона? 2. Заклик до відмови від держави як соціального інституту та захист дрібного приватного володіння.
45. Кого не відносять до представників розвинутого (мануфактурного) меркантилізму? 1. В.Стаффорда.
46. Хто сформулював теоретичне положення (закон) про те, що із збільшенням кількості даного блага гранична корисність його зменшується, а за умови повного задоволення потреб споживача вона дорівнюватиме нулю? 3. Г.Госсен.
47. До первісних доходів, за А.Смітом, відносяться: 4. Прибуток, рента, заробітна плата.
48. Мультиплікатор – це: 2. Відношення приросту суспільного доходу до приросту інвестицій.
49. Який вчений уперше висунув ідею безкризового економічного циклу? 3. У.Мітчелл.
50. Назвіть роки життя видатного вченого, економіста, професора Київського університету І.В.Вернадського. 2.1821-1884.
51. Хто був видатним реформатором Стародавньої Греції VI ст. до н.е., реформи якого (594 р. до н.е.) передбачали поділ общинних земель і можливість їх продажу, відміну боргового рабства, встановлення майнового цензу для громадян, створення демократичних правових інститутів? 2. Солон.
52. Хто був найбільш відомим представником раннього (монетарного) меркантилізму? 1. В.Стаффорд і Г.Скаруффі.
53. Яка теорія А.Сміта була відповіддю на запитання: що пов’язує індивідів-егоїстів у єдине суспільство? 2. Теорія поділу праці.
54. Кому належить проект реорганізації обміну і встановлення безгрошового товарного господарства шляхом введення „робочих грошей” – квитанцій та дарового кредиту? 3. П.Ж.Прудону.
55. Кого відносять до представників західноєвропейського утопічного соціалізму? 2. А.Сен-Сімона і Ш.Фур’є.
56. Хто сформулював теоретичне положення (закон) про те, що оптимальна структура споживання (попиту) досягається за умов однакових граничних корисностей усіх благ, що споживаються? 3. Г.Госсен.
57. Відповідно поглядам У.Петті, вартість товару: 3. Визначається робочим часом.
58. Яка з криз надвиробництва називається в економічній науці „Великою депресією”? 2. Криза 1929-1933 рр.
59. Що беруть в основу аналізу економічних явищ і процесів прихильники інституціоналізму? 4. Економічні, соціальні, правові, політичні, етичні проблеми.
60. Хто обґрунтував ідейну безпідставність народництва? 1. Г.Плеханов.
61. Хто з давньогрецьких мислителів вперше проаналізував поділ праці як економічну категорію? 2. Ксенофонт.
62. Хто був представником мануфактурного меркантилізму? 2. Т.Мен, А.Монкретьєн.
63. А.Сміт започаткував: 1. Класовий поділ суспільства за критерієм відношення до засобів виробництва.
64. Розкрийте суть „залізного закону заробітної плати” Ф.Лассаля. 3. Робітник одержує лише мінімум засобів існування, а не повний продукт праці.
65. Хто став засновником ідей реформізму та анархізму в Європі? 1. П.Ж.Прудон.
66. Хто належить до австрійської школи граничної корисності? 2. К.Менгер і Й.Бем-Баверк.
67. Родоначальником класичної школи у політичній економії є: 3. У.Петті і П.Буагільбер.
68. Торстейн Веблен є представником: 4. Вірна відповідь відсутня.
69. Який вчений для прогнозування розвитку капіталістичної економіки розробив так званий „гарвардський барометр”? 3. У.Мітчелл.
70. Які течії розрізняють у загальній теорії народництва? 4. Революційну і ліберальну.
71. Для вчення якого давньогрецького мислителя характерною рисою було засудження прагнення людини до збагачення, торгівлі, лихварства („де торгівля – там обман”)? 3. Платона.
72. Для якого меркантилізму характерна теорія торгового балансу? 2. Для мануфактурного меркантилізму.
73. А.Сміт першим запровадив терміни: 1. Основний і оборотний капітал.
74. Хто першим з економістів ХІХ ст. виступив проти канонів класичної політичної економії, яку назвав „економічною ортодоксією”? 3. С.Сісмонді.
75. Що протиставила ученню класиків про природні закони стара німецька історична школа? 2. Принцип історизму, який заперечував діалектичний розвиток суспільства та будь-які якісні зміни.
76. Хто був засновником Кембріджської школи маржиналізму? 3. А.Маршалл.
77. Основною методологією К.Маркса є: 1. Граничний аналіз.
78. Принцип ефективного попиту є основним у теоретичній системі: 3. Вірна відповідь відсутня.
79. Позитивізм, практицизм, прагматизм є основними ознаками: 3. Соціально-правового інституціоналізму Д.Коммонза.
80. Яку теорію розвивали А.Берлі, Г.Мінз, Дж.Гелбрейт, Дж.Бернхем, С.Кузнець? 1.Теорію „народного капіталізму”.
81. До основних історичних умов виникнення економічної думки Стародавнього світу відносять: 1. Панування натурального виробництва.
82. З ім’ям якого мислителя пов’язаний злет економічної думки Стародавньої Греції: 4. Арістотеля.
83. Який меркантилізм ґрунтувався на теорії грошового балансу? 1. Ранній меркантилізм.
84. Кому належить авторство твору „Дослідження про природу та причини багатства народів”? 2. А.Сміту.
85. Кого не відносять до представників західноєвропейського утопічного соціалізму? 4. Т.Мальтуса.
86. Хто належить до американської школи маржиналізму? 3. Дж.Б.Кларк.
87. Заробітна плата, згідно з теорією К.Маркса, являє собою: 2. Перетворену форму вартості робочої сили
88. Що з переліченого не належить до історичних умов виникнення кейнсіанства: 4. Вірна відповідь відсутня.
89. Як називають інституціальні погляди Т.Веблена? 1. Соціально-психологічним напрямком.
90. Назвіть представників неоінституціоналізму: 3.Г.Мінз, А.Берлі.
91. Хто з античних мислителів стверджував, що взаємні потреби породжують товарний обмін? 4. Арістотель.
92. Де вперше зародилася класична політекономія? 2. В Англії в кінці XVII ст.
93. Яку теорію Ж.Б.Сея повністю сприйняла сучасна економічна наука? 3. Теорію трьох факторів виробництва.
94. Хто був одним з основоположників теорії „державного соціалізму”? 2. К.Й.Родбертус.
95. Коли маржиналізм, відомий під назвою граничної корисності та граничної продуктивності, перетворився на самостійну течію буржуазної політекономії? 4. Друга половина ХІХ ст.
96. Хто з економістів запропонував замінити термін „політична економія” терміном „економікс”? 2. С.Джевонс.
97. До основних функціональних форм капіталу, за К.Марксом, не відноситься: 2. Змінний.
98. Регулювання інвестицій може здійснюватися за рахунок: 2. Регулювання банківського відсотка.
99. Які періоди пройшов в еволюційному розвитку інституціоналізм? 3. Виникнення у 20-30 рр. ХХ ст., період затишшя у 40-50 рр., піднесення у 60-ті роки.
100. В працях яких економістів відображені погляди лівого крила західно-європейської соціал-демократії? 2. Рози Люксембург і Карла Либкнехта.
101. Хто з античних філософів увів поняття „економіки” та „хрематистики” як різних шляхів збагачення і задоволення потреб? 3. Арістотель.
102. Політика меркантилізму це: 1. Особливий тип діяльності держави, який сприяє первісному нагромадженню капіталу.
103. Хто увів до економічної науки термін „політекономія”? 2. А.Монкретьєн.
104. Який закон називається законом Ж.Б.Сея? 4. Закон ринків.
105. Кого не відносять до представників старої німецької історичної школи в політекономії? 3. К.Родбертуса.
106. Хто вважається засновником нового напрямку економічної науки – неокласичного аналізу, який означає компромісне поєднання різних теоретичних концепцій? 2. А.Маршалл.
107. Для виконання активного торгового балансу держава повинна: 1. Забезпечити безмитний експорт.
108. Хто з економістів порівнює розвиток народонаселення з наявними ресурсами: 3. Т.Мальтус.
109. З яких основ складається соціальна структура, запроваджена інституціоналістами? 2. Матеріальна, інституціональна, ідеологічна.
110. Який представник європейської соціал-демократії в працях „Соціальна революція” (1902 р.) та „Шлях до влади”(1909) обґрунтував невідворотність епохи соціальної революції? 3.К.Каутський.
111. Кого не відносять до представників течії легістів? 3. Мо Цзи.
112. Як назвав Арістотель необхідну діяльність з придбання споживних вартостей, що зумовлюється природними причинами і має межу? 1. Економіка.
113. Хто вперше ужив термін „класична політична економія”? 2. К.Маркс.
114. Яка теорія є наріжним каменем економічного вчення С.Сісмонді? 2. Теорія відтворення і криз.
115. Кого вважають піонерами у формуванні категорії „граничної корисності”? 1. Г.Госсен і Й.Тюнен.
116. Засновником історичної школи вважають: 4. Фрідріха Ліста.
117. Відповідно до теорії грошового балансу необхідно: 1. Заохочувати надходження грошей з-за кордону.
118. Основним об’єктом вивчення К.Маркса і Ф.Енгельса були закономірності: 3. Функціонування капіталістичної економіки.
119. Хто у 1919 р. запровадив у економічні дослідження термін „інституціоналізм”? 1. У.Гамільтон.
120. Яка економічна теорія стала підставою теорії „довгих хвиль” М.Кондратьєва? 2.Теорія економічних кон’юнктур М.Туган-Барановського.
5816688811820189.html
5816781422390720.html
    PR.RU™